Matlab

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

Plik:matlab1.png

MATLAB jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla inżynierów i naukowców, umożliwiającym przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLAB-a jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran.

Informacje ogólne

Główne funkcjonalności MATLAB-a:

 • obliczenia numeryczne do szybkiego generowania wyników
 • grafika do wizualizacji i analizy danych
 • interaktywny język i środowisko programistyczne
 • narzędzia do budowy własnego GUI
 • integracja z zewnętrznymi aplikacjami składającymi się z komponentów C, C++, Fortran, Java, COM, Excel.
 • import danych z plików i urządzeń zewnętrznych (dodatkowo dostęp do baz danych i kolejnych urządzeń)
 • konwersja aplikacji MATLAB-a na C i C++ przy użyciu kompilatora.

Licencja udostępniana przez WCSS

Aktualnie dostępna wersja to R2009b dla systemów Linux (x86, x86_64), Mac (PPC, Intel), Sun SPARC Solaris i Windows (2000, XP, Vista). Prosimy o kontakt z administratorami w celu wypożyczenia płyt instalacyjnych (tylko DVD). Wymagania pakietu: http://www.mathworks.com/support/sysreq/

W skład pakietu wchodzi szereg dodatkowych narzędzi rozszerzających jego możliwości, ukierunkowanych na rozwiązywanie zadań z danego obszaru. WCSS udostępnia licencję obejmującą szereg pakietów, są to:

 • Matlab (30) - pakiet główny
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communication Toolbox (5) - rozszerza środowisko Matlab o funkcje, wykresy i graficzny interfejs użytkownika stosowane do badania, projektowania, analizy i symulacji algorytmów warstwy fizycznej systemów komunikacji (np. systemy wireless, wireline). Stosowany głównie do pre- i post-processingu.
 • Communications Blockset (5) - rozszerza pakiet Simulink o bibliotekę elementów konstrukcyjnych służących do budowy i symulacji fizycznej warstwy systemów i komponentów komunikacji.
 • Curve Fitting Toolbox (1) - poprzez interfejs graficzny i command-line udostępnia funkcje dla różnych aplikacji typu curve-fitting.
 • Data Acquisition Toolbox (1) - zestaw funkcji M-file i dynamicznych bibliotek (DLL) MEX-file napisanych w oparciu o środowisko obliczeniowe MATLABa.
 • Excel Link (2) - pakiet pozwala na integrację Matlaba z programem Microsoft Excel.
 • Filter Design HDL Coder
 • Filter Design Toolbox
 • Fixed-Point Toolbox
 • Fuzzy Logic Toolbox (1) - rozszerza środowisko MATLABa o narzędzia do projektowania systemów opartych o logikę rozmytą.
 • Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox
 • Image Processing Toolbox (1) - przetwarzanie obrazów
 • Neural Network Toolbox (10) - projektowanie i symulacja sieci neuronowych
 • Optimization Toolbox (10) - rozszerza środowisko Matlaba o narzędzia i algorytmy do optymalizacji.
 • Signal Processing Toolbox (10) - przetwarzanie sygnałów
 • Signal Processing Blockset (5)- symulacja procesów cyfrowej obróbki sygnałów z wykorzystaniem przetwarzania ramkowego
 • Simulink (30) - interaktywne środowisko przeznaczone do modelowania, symulacji i analizy dynamicznych systemów.
  • Simulink Fixed Point
  • Simulink HDL Coder
 • Simulink Response Optimization (1) - interfejs graficzny (GUI) do dostrajania i optymalizowania systemów sterowania i fizycznych. Produkt włączony do Simulink Design Optimization.
 • Spline Toolbox (1) - zestaw algorytmów do dopasowania, interpolacji, ekstrapolacji i wizualizacji danych.
 • Statistics Toolbox
 • Wavelet Toolbox

Uruchamianie na maszynach KDM WCSS

MATLAB dostępny jest na klastrze Nova w wersji R 2008a (katalog instalacji: /usr/local/matlab-R2008a).

Środowisko aplikacji

MATLAB pobiera ustawienia środowiska z pliku .matlab7rc.sh. Przed uruchomieniem pobiera plik z pierwszej lokalizacji, kolejno przeszukuje: ./ (kat. bieżący), $HOME (kat. domowy użytkownika), $MATLAB/bin (kat. domyślny). Wzorcowy plik .matlabXrc.sh znajduje się w katalogu instalacji danej wersji MATLAB-a $MATLAB/bin/. Użytkownik może skopiować ten plik do swojego katalogu domowego i zmienić w razie potrzeby ustawione wartości zmiennych: ARCH, LD_LIBRARY_PATH, LM_LICENCE_FILE, MATLAB (wskazuje na katalog instalacji) i kilku innych.

Aby sprawdzić ustawienia przesyłane do MATLAB-a podczas uruchamiania wystarczy wydać polecenie:

> matlab -n

Aplikacja nie zostanie przy tym uruchomiona.

Uruchamianie aplikacji

W celu przetestowania poprawności danych wejściowych zadania należy je wstawić do kolejki short. Do uruchamiania programu służy polecenie (lokalizacja: /usr/local/bin):

> matlab

Przed zdalnym uruchomieniem aplikacji w trybie graficznym należy pamiętać o przekierowaniu wyświetlania.

Wstawianie zadań do kolejki

Aby wstawić zadanie MATLAB-a do kolejek PBS na Nova należy posłużyć się poleceniem qsub lub skorzystać ze skryptu:

> sub-matlab <plik_wej.inp>

Uruchamianie na własnych komputerach

KDM WCSS umożliwia uruchamianie Matlaba na własnych komputerach. Wymaga to zainstalowania Matlaba w trybie network installation z wykorzystaniem serwera licencji zainstalowanego w KDM WCSS. Dostęp do serwera licencji możliwy jest z adresów klasy B 156.17.0.0/16. Inne adresy/klasy dodawane są po indywidualnych konsultacjach z administratorami KDM WCSS.

W celu uzyskania płyt instalacyjnych należy zgłosić się do kierownika działu KDM.

Instalacja na systemach z rodziny Windows

Przed instalacją należy zgłosić się do WCSS po pobranie kodu PLP wymaganego do instalacji. Następnie należy utworzyć i zapisać na dysku plik licencji o dowolnej nazwie i zawierający wiersze:

SERVER sol.wcss.wroc.pl 0007e905907d 27002
USE_SERVER

Następnie należy uruchomić instalację i podać kod PLP oraz ścieżkę do pliku licencji na kolejnych etapach instalacji.

Instalacja na systemach z rodziny Linux/UNIX

Przed instalacją należy zgłosić się do WCSS po pobranie kodu PLP wymaganego do instalacji. Przed uruchomieniem aplikacji należy ustawić zmienną środowiskową LM_LICENSE_FILE na wartość "27002@sol.wcss.wroc.pl":

Shell typu csh (csh, tcsh):

> setenv LM_LICENSE_FILE "27002@sol.wcss.wroc.pl" 

Shell typu sh (sh, bsh, bash, ksh, ...):

> export LM_LICENSE_FILE="27002@sol.wcss.wroc.pl"

Rodzaj shella sprawdzamy przez:

> echo $SHELL

Ewentualny test licencji:

> scieżka/do/katalogu/instalacji/matlab/etc/lmstat -a -c 27002@sol.wcss.wroc.pl

Dokumentacja

 • Dokumentacja on-line dostępna jest lokalnie po zalogowaniu się na klastrze i Nova i wydaniu polecenia doc z poziomu MATLAB-a.
 • "Komputerowa symulacja układów automatycznej regulacji w środowisku MATLAB/SIMULINK" s.132 rw.2005, Łysakowska B., Mzyk G., ISBN: 83-7085-854-6, Oficyna Wydawnicza PWr (Cena: 17,90)
  W książce rozważa się zagadnienie symulacji komputerowej liniowych systemów dynamicznych z czasem ciągłym i czasem dyskretnym. Analizuje się właściwości Układów Automatycznej Regulacji, podając jednocześnie przykłady praktycznych zastosowań. Badania prowadzone są z użyciem pakietu Control System Toolbox programu Matlab w środowisku graficznym Simulink. Prezentowane są również podstawy identyfikacji liniowych systemów dynamicznych w warunkach losowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunkach automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka, a także dla wszystkich zainteresowanych zastosowaniami środowiska Matlab w obliczeniach inżynierskich w automatyce.
 • "Programowanie w Matlabie dla elektryków" s.215,rw. 2005, Sobierajski M., Łabuzek M., Oficyna Wydawnicza PWr (Cena: 22,00)
  Celem autorów jest nauczenie elektryków posługiwania się Matlabem do rozwiązywania praktycznych zadań inżynierskich. Główną uwagę skoncentrowano na skondensowanym wykorzystaniu Matlaba do rozwiązywania praktycznych zadań elektrotechnicznych i elektroenergetycznych.
  Spis treści
  Wstęp
  1. Pierwsze kroki w Matlabie
  2. Podstawowe operacje macierzowe i tablicowe
  3. Tworzenie skryptów i współpraca z plikami danych
  4. Tworzenie plików funkcyjnych
  5. Wykresy w Matlabie
  6. Interfejs graficzny użytkownika
  7. Rozwiązywanie zadań opisanych równaniami różniczkowymi
  8. Współpraca z plikami zewnętrznymi
  9. Rozwiązywanie zadań optymalizacji
  10. Analiza statystyczna pomiarów
  11. Analiza harmonicznych
  12. Równania różniczkowe
  13. Analiza stabilności lokalnej i globalnej
  14. Rozwiązywanie równań różniczkowych z elementami nieliniowymi
  15. Wprowadzenie do Simulinka
  16. Modelowanie równania różniczkowego
  17. Modelowanie układu równań różniczkowych
  18. Grupowanie i maskowanie bloków
  Literatura
MATLAB w sieci


Zobacz też: Oprogramowanie KDM