Regulamin użytkownika KDM

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Jak zostać użytkownikiem KDM? < Regulamin użytkownika KDM

Użytkownicy KDM powinni przestrzegać reguł określonych w niniejszym regulaminie.

 • Z zasobów KDM mogą korzystać osoby, które zostały zarejestrowane jako użytkownicy poprzez wypełnienie Karty rejestracyjnej użytkownika zasobów WCSS.
 • Warunkiem rejestracji użytkownika jest otrzymanie grantu obliczeniowego WCSS. W ramach jednego grantu obliczeniowego obliczenia może prowadzić wiele osób wskazanych przez osobę, której przyznano grant, pod warunkiem dostarczenia dla każdej z nich Karty rejestracyjnej.
 • Zasoby KDM i oprogramowanie naukowe są przeznaczone do obliczeń naukowych wykonywanych w ramach przyznanego grantu obliczeniowego i nie mogą być użyte w innych celach.
 • O wszelkich zmianach w zakresie danych podanych na wniosku o grant oraz Karcie rejestracyjnej użytkownika (np. zmiana opiekuna grantu, przeniesienie do innego grantu) należy powiadamiać KDM niezwłocznie (granty @ kdm.wcss.wroc.pl). W przypadku przeniesienia, należy ponadto dostarczyć do WCSS pismo w tej sprawie podpisane przez kierownika nowego grantu.
 • Właściciel konta nie może być zaangażowany w sabotowanie, niszczenie lub inne destruktywne działania skierowane przeciwko WCSS lub innym współużytkownikom sieci Internet. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań zakłócających pracę innym użytkownikom lub mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęcie kontroli czy zniszczenie zasobów komputerowych.
 • Użytkownik jest zobowiązany zadbać, aby hasło dostępu do konta nie było proste i łatwe do odgadnięcia.
 • Użytkownik nie może udostępniać własnego konta innym osobom.
 • Każdy użytkownik jest zobowiązany do posiadania własnego, aktywnego adresu e-mail, który pozwala na szybki kontakt z nim. Zmiana adresu poczty elektronicznej powinna byż zgłaszana do WCSS. W przypadku braku posiadania takiego adresu, można tymczasowo podać adres opiekuna naukowego (za jego zgodą).
 • Użytkownik KDM dopisany zostaje do listy wcss-l (<wcss-l@info.wcss.wroc.pl>). Lista ta ma charakter informacyjny, kwestie problemowe należy zgłaszać bezpośrednio administratorom (<admin@kdm.wcss.wroc.pl> lub konkretnym osobom). Jeżeli zgłoszony problem dotyczy także innych użytkowników, lub z innych względów jest to konieczne, administrator wysyła na listę opis problemu i sposób jego rozwiązania.
 • Konto może zostać zablokowane po okresie nieaktywności dłuższym niż 3 miesiące lub w przypadku podejrzeń o jego niewłaściwe wykorzystanie, niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Raz do roku, po zamknięciu okresu rozliczeniowego (pierwszy tydzień stycznia) WCSS wysyła kierownikom grantów informacje dotyczące wykorzystania zasobów na poszczególnych serwerach przez uczestników grantu.
 • Raz do roku, w terminie ustalonym przez dyrektora WCSS, kierownik grantu ma obowiązek wziąć udział w seminarium rozliczeniowym i dostarczyć w postaci elektronicznej na adres granty @ kdm.wcss.wroc.pl, sprawozdanie zawierające:
  • aktualną listę członków zespołu i używanych przez nich kont
  • listę tematów badań prowadzonych w okresie sprawozdawczym
  • listę tematów badań planowanych na najbliższy rok
  • listę publikacji, w których wykorzystano wyniki otrzymane z użyciem sprzętu/oprogramowania WCSS
  • Do sprawozdania należy również dołączyć kopie publikacji. W przypadku niedostarczenia rozliczenia, konta członków zespołu zostają zablokowane do wyjaśnienia a po 3 miesiącach zlikwidowane.
 • Komisja złożona z dyrektora WCSS lub osoby przez niego upoważnionej i osób wyznaczonych przez Radę Użytkowników ocenia sprawozdania i projekty nowych grantów i na ich podstawie przyznaje limity na określone zasoby (czas procesora, zajętość dysków, pamięci RAM). Kierownik grantu może wystąpić do komisji z umotywowanym wnioskiem o przyznanie dodatkowych zasobów.
 • Użytkownik jest zobowiązany do nieprzekraczania przydzielonych limitów. Przekroczenie ich może być podstawą do zablokowania konta a w konsekwencji do przerwania grantu obliczeniowego.
 • W przypadku wygaśnięcia grantu lub jego przerwania z innych przyczyn, dostęp do zasobów KDM zostanie zablokowany. Użytkownik ma 3 miesiące na wystąpienie o nowy grant obliczeniowy. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie nowy wniosek, konto użytkownika zostaje skasowane, a zawartość katalogów domowych zarchiwizowana. Czas archiwizacji wynosi 1 rok. Po tym okresie pliki są bezpowrotnie kasowane.
 • Użytkownik ma obowiązek poinformować WCSS o zakończeniu prac i przygotować konto do likwidacji.
 • Użytkownik ma prawo do szybkiej i uprzejmej obsługi ze strony Zespołu Usług Obliczeniowych KDM. Sprawy pilne są w miarę możliwości załatwiane jak najszybciej (maksymalnie w przeciągu 2 dni roboczych), w przypadku bardziej złożonych lub mniej uciążliwych problemów użytkownicy są informowani o przewidywanym terminie ich rozwiązania. Czas usuwania awarii sprzętowych wymagających interwencji serwisu nie zależy od WCSS.
 • WCSS będzie dokładać wszelkich starań, aby systemy pracowały efektywnie i bezawaryjnie. WCSS nie bierze jednak odpowiedzialności za straty obliczeń spowodowane awarią sprzętu, oprogramowania lub przez inne nieprzewidywalne zdarzenia losowe.
 • W przypadkach uzasadnionych systemy mogą być wyłączone po uprzednim powiadomieniu użytkowników z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostępnej w WCSS oraz z zainstalowanego i dostępnego na systemach komputerowych oprogramowania.
 • Zadania obliczeniowe należy uruchamiać używając systemów kolejkowania działających na serwerach KDM, których funkcjonalność pozwala optymalnie zarządzać zasobami komputerów. Zadania uruchomione poza kolejkami, a mające negatywny wpływ na wydajność całego systemu mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. Jeżeli użytkownik potrzebuje wykonać zadanie wymagające interwencji podczas działania należy skorzystać z zadania interaktywnego (opis pod linkiem: PBS).
 • Użytkownik powinien kasować lub przenosić na archiwizator zbędne pliki. Tymczasowe pliki robocze obliczeń mogą być przechowywane wyłącznie w kartotece roboczej (/scratch). Pliki tymczasowe o rozmiarze przekraczającym 10 MB mogą zostać usunięte po upływie 7 dni od ostatniego dostępu. Pliki tymczasowe przechowywane w katalogach domowych (/home) mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. Pliki danych i wyników należy przechowywać wyłącznie w katalogach domowych. Prosimy o konsultowanie z administratorami indywidualnych przypadków przechowywania bardzo dużych plików danych. WCSS utrzymuje kopie zapasowe wyłącznie katalogów domowych.
 • Użytkownik powinien śledzić wiadomości publikowane na stronach internetowych KDM i rozsyłane za pośrednictwem listy wcss-l, ze względu na możliwe zmiany w regulaminie lub sposobach korzystania z zasobów obliczeniowych.
 • Użytkownik powinien nadzorować wykonanie swoich zadań i przerwać wykonanie po osiągnięciu celu lub stwierdziwszy, że celu nie osiągnie. Zadanie pozostawione bez nadzoru przez 7 dni może zostać przerwane przez administratora. Wykonywanie niepotrzebnych obliczeń jest marnotrawstwem i utrudnia pracę innym użytkownikom.
 • Kierownik grantu (promotor) powinien nadzorować działania początkujacego użytkownika osobiście lub wyznaczyć zaawansowanego użytkownika, który to będzie robił.
 • Wszelkie publikacje, (w tym prace prace doktorskie i dyplomowe) wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach WCSS powinny zawierać podziękowania postaci (odpowiednio do języka publikacji):
  "Obliczenia wykonano na komputerach Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (http://www.wcss.wroc.pl), grant obliczeniowy Nr ... "
  "Calculations have been carried out in Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://www.wcss.wroc.pl), grant No. ..."