OpenBabel

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < OpenBabel

OpenBabel - zbiór aplikacji do modelowania molekularnego. W skład pakietu wchodzą narzędzia:

 1. babel
 2. obchiral
 3. obconformer
 4. obenergy
 5. obfit
 6. obgen
 7. obgrep
 8. obminimize
 9. obprobe
 10. obrotamer
 11. obrotate

Babel - konwerter plików, lista formatów

Obchiral - wyświetla informacje na temat chiralności cząsteczki

 obchiral filename 

Obconformer -generuje niskoenergetyczne konformery

 obconformer <# of test conformers> <# of optimization steps> filename 

Obenergy- oblicza energię cząsteczki

 obenergy [-h] [-ff forcefield] [-v] [filename] 

Obfit - nakłada cząsteczki na sibie wg. wzoru SMARTS

 obfit SMARTS-pattern fixed-file outfile

Obgen - wylicza wspołrzędne kartezjańskie cząsteczki, a następnie liczy jej energię stosując zadane pole siłowe oraz wybiera optymalny konformer (o najniższej energii) wg. metody Monte Carlo.

 obgen filename 

Obgrep - narzędzie do przeszukiwania wieloczasteczkowych plików (SMILES,SDF) lub baz danych

 obgrep [OPTIONS] SMARTS-pattern filename 

Obminimize - minimalizuję energię, optymalizuję geomtrię molekuły

 obminimize [OPTIONS] filename 

Obprobe - generuje siatkę powinowactwa atomu o zadanym typie i ładunku względem molekuły, w ten sposób, że liczy energię odziaływań elektrostatycznych miedzy atomem (typ, ładunek), a czasteczką. Korzysta z pola siłowego MMFF94.

 obprobe [OPTIONS] atom type partial charge filename

Obprop - wyświetla podstawowe informacje o czasteczce (masa, ładunek, liczba wiązań itd.)

przykładowy output

 name [Name]
 formula [Formula]
 mol_weight [Molecular Weight]
 exact_mass [Isotopic Mass]
 canonical_SMILES [String]
 num_atoms [Number]
 num_bonds [Number]
 num_residues [Number]
 sequence [Residue Sequence]
 num_rings [Number of Rings (by SSSR)]
 logP [Number (octanol-water partition)]
 PSA [Number (topological polar surface area)]
 MR [Number (molar refractivity)]

Obrotamer - generuje współrzędne konformerów/rotamerów

 obrotamer filename

Obrotate - podobnie jak obrotamer, z tą różnicą, że można zafixować cześć kątów dwusciennych. W ten sposób można generować rotamery/konformery fragmentów molekuły.

 obrotate SMARTS-pattern filename atom1 atom2 atom3 atom4 angle

Dokumentacja

 1. Opis wg podręcznika OpenBabel.